Naše práce je naším posláním


Filosofie naší práce...

 ...vyplývá z Motta naší mateřské školy: 

" Člověk dokáže vše" 

a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem: 

"CO DOKÁŽE LIDSKÁ RUKA"

Lidská ruka dokáže pohladit, ale také uhodit.
Lidská ruka dokáže vytvořit, ale také zničit.
Lidská ruka dokáže spojit se s druhou v přátelství.
Schopnosti lidské ruky nás odlišují od všech živočišných druhů.

Úkolem dětí i dospělých je, aby jejich ruce neškodily sobě, ostatním lidem, živočichům, rostlinám, planetě, ale pomáhaly chránit vše pro další generace.

Obsah ŠVP  je dále zaměřený na co nejužší spojení s přírodou a její ochranu - environmentální výchovu (Vyprávění stromu, Putování s ježkem, Ekologická naučná stezka kolem zahrady MŠ, Pěstitelský koutek...). 

Stezkou za poznáním i zábavou
Stezkou za poznáním i zábavou
Pěstujeme po celý rok
Pěstujeme po celý rok

Školní vzdělávací program a Školní řád jsou k dispozici k nahlédnutí v MŠ. 

Hlavní směr a dlouhodobé cíle naší práce

Děti podporujeme v samostatnosti, tvořivosti, spolupráci, pozitivně je motivujeme. Chválíme je, povzbuzujeme a oceňujeme s ohledem na jejich mentalitu a výkony. V naší mateřské škole mají všechny děti stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Žádné dítě není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Pravidla soužití jsou nastavena.

Snažíme se vychovávat a vzdělávat děti zdravě sebevědomé, asertivní s touhou a potřebou osobního rozvoje, potřeb a zájmů. Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dítěte a duševní pohodu. Vedeme děti k dodržování zásad zdravého životního stylu, k úctě k životu, zdraví, stravování, individuálních potřeb. Vzdělávání rozvíjíme přirozenou cestou. Podporujeme přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí a rodin. 

Koncepce naší školy

Spokojené a bezpečné prostředí pro děti, kde je jim poskytováno kvalitní vzdělání v pozitivní, důvěryhodné a přátelské atmosféře. Důvěryhodné a přátelské klima pro zaměstnance školy, rodiče a veřejnost. Logopedická péče. Modernizace prostředí. Dobré vztahy s partnery a sponzory MŠ a hledání nových. Rozvoj kvalitní spolupráce s rodiči.

Naše vize...

Naší vizí je být školou, ve které jsou děti spokojené, kde se cítí bezpečně, kde je jim poskytováno kvalitní vzdělání v pozitivní a přátelské atmosféře v dobře materiálně a technicky vybaveném prostředí. Naplněnost naší školy. Otevřenost novým podnětům.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne. Činnosti jsou spontánní i řízené, je brán na zřetel rozdílný věk dětí. Činnosti vycházejí ze specifických potřeb dítěte. Respektují věkové, sociální, emocionální potřeby dětí. Učitelky nabízejí dětem vstřícné, podnětné, obsahově bohaté prostředí, v němž se děti cítí spokojeně.

Doplňující programy v MŠ :

  • Logopedický
  • Školička
  • Flétnička
  • Přípravný - Metoda dobrého startu - příprava dětí na vstup do ZŠ
  • Adaptační (zvykací) - pro děti připravující se na docházku do MŠ
  • Klub rodičů - dobrovolná pomoc rodičů při zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí