Informace k provozu MŠ - Covid 19

Informace k ošetřovnému z OSSZ

Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020


Určení škol a školských zařízení pro péči o děti od 3 do 10 let pro vybrané zákonné zástupce dětí


Vážení rodiče a přátelé školy,

do společných prostorů MŠ je vstup možný pouze se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek, šála apod.).

Děkujeme Vám za pochopení.


Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie před prvním vstupem dítěte do MŠ a po návratu dítěte do MŠ po nepřítomnosti z důvodu léčby onemocnění je nutné předat podepsané Čestné prohlášení - toto si vytiskněte, vyplňte a podepište!!!


Rodiče dětí mohou vcházet do prostorů MŠ (zdržují se pouze po nezbytně dlouhou dobu), při příchodu si u vstupu vydesinfikují ruce, dítě převlečou v šatně, v umývárně dítěti umyjí ruce, předají dítě učitelce v chodbě u třídy MŠ. Nevstupují do třídy MŠ! Každé dítě bude mít s sebou 2 roušky v podepsaných igelitových pytlíkách (aby nedošlo k záměně) - jednu roušku na svém místě v šatně a druhou ve třídě MŠ.

Rodiče nebudou vstupovat do prostorů jídelny MŠ! Placení školného a stravného proběhne v šatně MŠ.

Dítěti bude změřena teplota. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !!!

V případě, že dítě trpí alergií, je nutné předat učitelce potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno na alergologii a projev rýmy a kašle je alergického původu (lékař specifikuje toto období). Bez tohoto potvrzení nemůže dítě do MŠ docházet.

Při vyzvedávání bude dítě předáno rodiči dle počasí na zahradě MŠ (v případě příznivého počasí), v případě nepříznivého počasí předá učitelka dítě na chodbě u třídy MŠ.

Nedoporučujeme osobám starším 65 let nebo osobám, které jsou z rizikové skupiny, vstupovat do MŠ.


Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

— Dodržení odstupů 2 metry


Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry 


V prostorách mateřské školy

— V případě nutnosti vstupu do MŠ se doprovázející osoba  v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce 1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou a mýdlem v dávkovači.

— Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

— Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

— Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

— Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

— Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

— Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

— Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.


Ve třídě

— !!! Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem pod dohledem učitelky!!! 

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).


Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !!!

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně covid-19, a tu naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé osoby do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo osobě jím pověřené k vyzvednutí dítěte. 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) postupujeme takto:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ - dítě nebude přijato učitelkou ke vzdělávání za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte - tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, bude postupováno následujícím způsobem:
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Jako izolační místnost slouží po tuto dobu prostor ředitelny.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.  


Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

— Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

— Pokrmy  vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

— Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.


Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.


1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).