Informace k otevření MŠ


Termín otevření MŠ po dohodě se zřizovatelem je  stanoven na 25.5.2020. 


Vážení rodiče,

před prvním vstupem dítěte do MŠ je nutné předat podepsané Čestné prohlášení - toto si vytiskněte, vyplňte a podepište!!!


Rodiče dětí nebudou vcházet do prostorů MŠ, při příchodu předají dítě učitelce u prosklených dveří. Každé dítě bude mít s sebou roušku, kterou vložíme do sáčku se jménem dítěte tak, aby nedošlo k záměně.

Dítěti bude změřena teplota. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !!!

V případě, že dítě trpí alergií, je nutné předat učitelce potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno na alergologii a projev rýmy a kašle je alergického původu (lékař specifikuje toto období). Bez tohoto potvrzení nemůže dítě do MŠ docházet.

Při vyzvedávání bude dítě předáno rodiči na zahradě MŠ (v případě příznivého počasí), v případě nepříznivého počasí předá učitelka dítě u prosklených dveří MŠ.

Nedoporučujeme osobám starším 65 let nebo osobám, které jsou z rizikové skupiny, vstupovat do MŠ.

Rodiče dětí, které nastoupí do MŠ, si ráno při příchodu zaplatí stravné a školné na měsíc červen. Školné za červen je sníženo na 225 Kč. Rodiče ostatních dětí budou platit školné za červen v měsíci srpnu zároveň se školným (netýká se předškoláků) a stravným na září. 

Děkujeme Vám a těšíme se na Vás.


Dle metodiky MŠMT ze dne 30.4.2020 "PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020"

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška").1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 2

V prostorách mateřské školy

— Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

— V případě nutnosti vstupu do MŠ se doprovázející osoba  v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce 1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku je doporučeno využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. 

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

— Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

— Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

— Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

— Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

— Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

— Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

— !!! Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem pod dohledem učitelky!!! 

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !!!

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností: 

  • Školní stravování - v běžné podobě.
  • Školní stravování - studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.

— Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

— Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Vzor čestného prohlášení ke stažení


O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.


1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).