GDPR

Pověřencem MŠ Lanžov je paní Ilona Čepelková.

Kontakt: cepelkova@hustiranka.cz          Tel.: +420 731 109 319 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území ČR, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o zákonných zástupcích následující typy údajů:

jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mailová adresa