Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Povinná předškolní docházka

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021  5ti let.

Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (dítě pak vzdělává doma on sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (Oznámení ke stažení níže).Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

K vyplněné žádosti se přikládá:

1. Kopie rodného listu dítěte

Při osobním podání se předkládá originál.

2. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. V případě nařízené izolace či karantény je třeba řešit individuálně (např. zaslání potvrzení e-mailem).


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší dvou let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Změna ve znění §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. platná od 01.09.2020

(ustanoveno vyhl. č. 151/2018 Sb.)

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

Jsme rádi, že jste si vybrali naši MŠ. Rádi Vás přivítáme.