Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2022/2023 

se koná ve čtvrtek 5.5.2022 

od 9:30 do 12:30.


K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 - 11. července 2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року - 11 липня 2022 року


Povinná předškolní docházka

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022  5ti let.

Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (dítě pak vzdělává doma on sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (Oznámení ke stažení níže).Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

K vyplněné žádosti se přikládá:

1. Originál rodného listu dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

3. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. V případě nařízené izolace či karantény je třeba řešit individuálně (např. zaslání potvrzení e-mailem).


Organizace přijímání žádostí

  • Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.
  • V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: dne 18.5.2022 v době od 8:00 do12:00 ve škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nebo po telefonické domluvě.

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo.

Podle § 183 odst. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude uveřejněn na webových stránkách MŠ - www.ms-lanzov.cz, a na veřejně přístupném místě v MŠ - na vstupních dveřích do budovy MŠ.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší dvou let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

Změna ve znění §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. platná od 01.09.2020

(ustanoveno vyhl. č. 151/2018 Sb.)

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

Jsme rádi, že jste si vybrali naši MŠ. Rádi Vás přivítáme.