Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů o předškolní vzdělávání:

reg. č. 2

reg. č. 3

reg. č. 4

Děkujeme, že jste si vybrali naši MŠ, a těšíme se na Vás.


Informační schůzka pro rodiče všech dětí se bude konat 31.8.2020 od 15:30 v MŠ


Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

V případě dotazů volejte na tel. číslo 776 069 039.


Povinná předškolní docházka

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020  5ti let.

Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (dítě pak vzdělává doma on sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (Oznámení ke stažení níže).
Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Lanžov


Ředitelka Mateřské školy Lanžov určila kritéria, podle kterých budou děti k pravidelné docházce do Mateřské školy Lanžov, zřizované obcí Lanžov, přednostně umísťovány:

  1. Dítě, které k 31.8.2020 dovrší věku tří let, s trvalým pobytem v obci Lanžov (v případě cizinců místem pobytu v obci Lanžov), dle věku od nejstaršího po nejmladší .
  2. Dítě s trvalým pobytem v obci Lanžov dle věku od nejstaršího po nejmladší.
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Lanžov dle věku od nejstaršího po nejmladší.

Obec Lanžov je tvořena částmi Lanžov, Miřejov, Sedlec, Lhotka a Záborov.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší dvou let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.

V Lanžově dne 10.4.2020

Irena Černá, ředitelka MŠ Lanžov

Změna ve znění §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. platná od 01.09.2020

(ustanoveno vyhl. č. 151/2018 Sb.)

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(7) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

(8) Snížení počtu podle odstavců 6 a 7 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 6 a 7 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

Jsme rádi, že jste si vybrali naši MŠ. Rádi Vás přivítáme.